དྲ་ཚིགས་འདིའི་བདག་དབང་སྨར་ཁམས་གླིང་དྲ་བདག་ལ་ཡོད་པས་འདིའི་ནང་གི་དོན་དག་གང་ཡིན་ཡང་དྲ་བདག་གིས་ཡིག་ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བཤུ་བ་དང་སྤེལ་བ་ སོགས་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་པར་དབང་ཁྲིམས་ལུགས་བཞིན་ཡིན།

All copy rights are owned by Markhamling.com and no one is allowed to copy or reproduce in any form without prior written permission from the owner.

全  部  副  本  的  权  利  由   Markhamling.com   拥  有  。任   何  人  不   得    复   制  或    复  制   任  何   未  经   业   主  事  前  书    面   许   可   的   形   式。

 དྲ་བདག་   བྱ་ཁྲ་བསོད་ནམས། 
འབྲེལ་ལམ་ཁ་བྱང་།  
E mail  sonamganglha@yahoo.com
Sonamchata@gmail.com